STATUTEN STICHTING DE ZONNEVONK

 

STATUTEN

De stichting is per notariële akte opgericht op 27 december 2012 te Lelystad.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
onder nummer 56 78 27 56 op 28 december 2012.

Artikel 1 – Naam en Vestigingsplaats

1. De stichting draagt de naam: Stichting de Zonnevonk.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Lelystad
 

Artikel 2 – Doel 

1. De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van het functioneren van mensen in leef- en
    werksituaties via het verkrijgen van inzicht in hun eigen functioneren en dat van anderen.
    Het geven van cursussen, lezingen, seminars en bijeenkomsten op het gebied van
    inzichts- en bewustzijnsbevordering.

 

Bestuur:

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:

1. De heer drs. H. Komen, voorzitter en penningmeester.
2. De heer W. van Wijk, secretaris.