Beknopte inhoudsopgave van het boek ‘Ziel en Geest’, deel 1 uit de serie De Weg van de Zonnevonk

 

 boek1voorkant.jpg

Inhoud deel 1: Ziel en geest

Voorwoord

Inleiding: Het paradigma
1.     De vraagstelling
2.     Opbouw van het boek
3.     Ruimte en tijd
4.     Het paradigma
5.     Wat is een paradigma?
6.     Paradigmaverschuiving
7.     Collectieve paradigma's
8.     Onze zintuigen
9.     Weerstanden 
10.   Paradigma/denkraam
11.   Interpretatie paradigma
12.   Het paradigma 
13.   De uitgangspunten
14.   Samenvatting

1       De ziel
1.1    Wat is de ziel?
1.2    De zonnevonk
1.3    De chakra's
1.4    Het auraveld
1.5    Verbinding van zielen
1.6    Samenvatting

2        De geest
2.1     Wat is de geest?
2.2     Materiële en immateriële energie
2.3     De geest en de hersenen
2.4     Het denken
2.5     Het denkpunt
2.6     Denken, karakter, persoonlijkheid
2.7     Intelligentie en verstand
2.8     Samenvatting

3        Denken en gedachten
3.1.    Het denken
3.2.    De gedachten
3.3.    Samenvatting

4        De gedachten stilzetten
4.1     Het denkpunt stilzetten, verlichting
4.2     De gedachten stilzetten
4.3     De stilte in het ZIJN
4.4     Samenvatting

5        Het voelen
5.1     Materiële en immateriële gevoelens
5.2     Een gevoel voelen
5.3     Ervaringsherhalingen en spiegels

5.4     Chaos
5.5     Geluid als lawaai
5.6     Genotsmiddelen
5.7     Samenvatting

6        De intuïtie
6.1     Wat is intuïtie?
6.2     Tot slot
6.3     Samenvatting

Verantwoording
1. De ruis
2. De gevolgde methode
3. Paradigma-invloeden
4. De voorwaarden  

Bijlage 1: De meditaties

Bijlage 2: Oefeningenindex

Noten

Bibliografie

Vragenindex

 

Korte samenvatting van het boek 'Ziel en Geest'

In het boek 'Ziel en Geest' gaan we nader in op het onderscheid tussen de basisbegrippen 'ziel' en 'geest'. We gaan op zoek naar een centraal energetisch mechanisme of proces dat de sturende kracht is achter dat wat wij leven noemen. Met andere woorden: wat is de bezieling die iets tot leven maakt? Wat is het verschil tussen leven en niet-leven? We kunnen niet stellen dat dit het verschil is tussen bewegen en niet bewegen. Alle materie bestaat uit atomen die bewegen. Maar dat is nog geen leven. Leven is meer dan bewegen alleen. Als we een levend lichaam vergelijken met een lichaam direct na het sterven dan is er vrijwel geen verschil. De vorm is hetzelfde, de hoeveelheid materie is hetzelfde, evenals het gewicht en de chemische samenstelling. Het enige verschil is dat het dode lichaam anders aanvoelt dan het levende lichaam en dat de bewegende kracht uit het lichaam verdwenen is.

In de inleiding gaan we eerst nader in op het begrip paradigma.

Samenvatting van de inleiding

 1. Het paradigma is een samenstelsel van overtuigingen, waartoe waarden en normen behoren, over hoe de zintuiglijke, de metafysische en theologische werkelijkheid eruit ziet.
 2. We kennen een individueel, groeps- en collectief paradigma.
 3. Alles wat niet tot ons individueel en collectief paradigma behoort wordt niet waargenomen.
 4. Paradigmaverstarring is één van de grootste problemen waar de mensheid mee worstelt.
 5. God is net als ieder ander levend, energetisch wezen een leerling.
 6. Alles wat ervaart komt in beweging en kan daar sterker en krachtiger door worden.
 7. Het paradigma bepaalt wat wij als mensen binnen onze menselijke wereld als werkelijkheid ervaren.
 8. DE werkelijkheid bestaat niet, er bestaat alleen een werkelijkheid.
 9. In de immateriële wereld bestaan al die factoren niet waar een paradigma uit bestaat en daar is ook geen paradigma.
 10. De ultieme werkelijkheid is de werkelijkheid van het ZIJN.
 11. Het gaat uitsluitend en alleen om het waarnemen van het INZICHT, want door het waarnemen van het inzicht kan de mens in contact komen met zijn eigen zonnevonk.
 12. Alles wat IS maakt deel uit van een groter geheel en dat grotere geheel is de ultieme werkelijkheid.
 13. De weg naar inzicht is één, de weg van handelen is twee en de weg van het ZIJN is drie.
 14. Er is een onderscheid tussen materiële en immateriële energie.
 15. Materiële energie vibreert en is gebonden aan ruimte en tijd, immateriële energie stroomt en is niet gebonden aan ruimte en tijd.
 16. Leven bestaat uit materiële en immateriële energie.
 17. Materiële energie is vertraagde immateriële energie.
 18. Reïncarnatie bestaat.

Samenvatting van Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1 gaan we nader in op het begrip ziel en wat godsdienstige stromingen ons vanuit hun paradigma leren, namelijk dat bij het overlijden iets uit ons is verdwenen. Dat iets noemen ze dan de ziel. De ziel is volgens deze stromingen het niet-materiële dat ons lichaam verlaat, omdat de hoeveelheid materie van ons lichaam direct na de dood gelijk blijft. Alle godsdienstige en spirituele stromingen spreken over de ziel als essentieel onderdeel van wie we zijn. Bestaat de ziel wel en wat is de ziel dan? Is dat onze essentie en wat is dat, onze essentie? Zij zien de ziel als dat deel van ons dat ons verlaat als we sterven, als dat deel in ons dat blijft bestaan na onze dood. Is de ziel onze individualiteit, onze unieke identiteit, dat wat we in wezen zijn? In het algemeen is het in deze paradigma's bijzonder onduidelijk wat de ziel eigenlijk is. Wij noemen de ziel ook wel essentie of levensenergie. Voor mensen gebruiken we de term zonnevonk. 

 1. De essentie is een immateriële energiebundeling en ook een levensenergie waardoor leven mogelijk is.
 2. De essentie is niet iets wat we hebben, maar is iets wat we ZIJN.
 3. Alle levende wezens op aarde, mensen, dieren en planten hebben levenenergie bij zich die een afsplitsing is van het Goddelijke Geheel.
 4. De levensenergie van mensen worden zonnevonken genoemd, van dieren sterrevonken. De levensenergie bij planten noemen we algemene levensenergie.
 5. Zonnevonken van mensen zijn niet uitwisselbaar met de sterrevonken van dieren of met de algemene levensenergie van planten.
 6. Met de energiestructuur van de zonnevonk bedoelen we de energetische opbouw van de vonk. Elke zonnevonk heeft zijn eigen energiestructuur en deze verandert nooit.
 7. De energie van de zonnevonk wentelt rond en beweegt zich met een bepaalde snelheid. Deze snelheid noemen we trillingsgetal of trillingsfrequentie.
 8. De kern van de zonnevonk is de essentie, het ware ZIJN.
 9. Via de ervaring gaat de zonnevonk naar een hoger trillingsgetal, totdat de zonnevonk zo snel draait dat deze een zonnekracht is geworden.
 10. De weg van de zonnevonk is de ervaringsweg die een zonnevonk gaat om een zonnekracht te worden.
 11. Door de binding met de materie kan een zonnevonk groeien via de ervaringen die hij opdoet.
 12. De binding met de materie is een bescherming voor de langzaam draaiende zonnevonk, omdat hij zich nog niet kan handhaven binnen de zeer krachtige immateriële energievelden van de immateriële wereld.
 13. Als de materiële en immateriële energieën om de zonnevonk heen stil zouden staan, sterft de zonnevonk af.
 14. Door gebeurtenissen blijven de energieën om de zonnevonk in beweging.
 15. Door gebeurtenissen te ervaren, neemt het trillingsgetal toe.
 16. Als het trillingsgetal van de zonnevonk voldoende hoog is, hoeft de zonnevonk niet weer opnieuw te incarneren op deze aarde en vervolgt hij zijn zonneweg in de immateriële ervaringswereld.
 17. Het auraveld is een immaterieel energieveld om de zonnevonk heen die zorgt voor de verbindingen tussen materiële en immateriële energie.
 18. De ziel is de zonnevonk plus het auraveld.
 19. Ons lichaam bevindt zich in de ziel.
 20. De kern van de zonnevonk is verdeeld over de zeven chakra's.
 21. Een mens functioneert goed als er een balans is tussen de materiële en immateriële energieën.
 22. Door emotionele blokkades ontstaat een onbalans. 
 23. Individualiteit zoals wij mensen dat kennen bestaat niet.
 24. Alles is een deel van het grote geheel.
 25. Alle zonnevonken behouden wel hun eigen structuur en hun eigen speciefieke eigenschappen en hebben ieder hun eigen weg te gaan. Ze maken wel deel uit van het grote geheel, maar worden niet opgenomen in dit grote geheel waardoor hun eigen specifieke eigenschappen niet wegvloeien. 

Samenvatting van Hoofdstuk 2

In hoofdstuk 2 onderzoeken we wat de geest in de mens is. Onder geest worden onze hersenprocessen verstaan. Wat is de reden om het onderscheid te willen weten tussen ziel en geest? De de verbinding tussen de ziel en de geest is de intuïtie en het is belangrijk om onze intuïtie te stimuleren. We kunnen onze intuïtie niet stimuleren als we het onderscheid tussen ziel en geest niet helder hebben. Wat is echter de reden dat we onze intuïtie zouden moeten stimuleren? De reden is dat we op deze wijze contact kunnen maken met onze ziel/essentie ofwel zonnevonk. Daardoor kunnen we ontdekken op welke wijze onze ziel maximaal kan groeien. We leggen uitvoerig uit wat het groeien van onze ziel ofwel zonnevonk inhoudt en we maken helder waarom het nodig is dat onze zonnevonk groeit tijdens onze aardse  bestaan. Het gaat in ons leven uitsluitend om de groei van de zonnevonk. En dat groeien betekent het toenemen van de trillingsfrequentie van de energie van de zonnevonk. Als de zonnevonk voldoende is gegroeid hoeft deze niet meer te incarneren in de materie. Uit de vragen die we stellen komen de vele aspecten van de geest aan de orde, zoals intelligentie, karakter, persoonlijkheid en onze gedachten. Ook het onderscheid tussen materiële en immateriële energie, dat de basis is van dat wat wij leven noemen, komt uitgebreid aan de orde. 

 1. De geest is materiële energie. Dat zijn alle materiële energiestromen in zowel het lichaam als de hersenen.
 2. De hersenen, zenuwen en zintuigen en het denken vormen samen de geest.
 3. Het denken bepaalt de geest, niet andersom.
 4. Karakter, persoonlijkheid en gedachten komen voort uit het denken.
 5. Onze hersenen verwerken selectief de impulsen van onze zintuigen.
 6. De menselijke geest heeft invloed op het lichamelijk welbevinden.
 7. Alles wat de mens in zijn leven ervaart, is een ervaring van zijn zonnevonk.
 8. Scheppen of creëren bestaat niet. Alles IS.
 9. Het gaat om de balans tussen materiële en immateriële energie. Veel mensen hebben een onbalans ten gunste van de materiële energie.
 10. Het gaat om de balans tussen de intellectuele en het intuïtieve gedrag.
 11. Ziek zijn is niets anders dan de oplossingsenergie van het opheffen van een blokkade. De uiting ziekte heft de blokkade op.
 12. Een mechanisch mens heeft geen contact met zijn zonnevonk. Hij wordt geheel opgeslorpt door alle materiële impulsen.
 13. De impulsen van de zintuigen en de zonnevonk komen samen in het denkpunt.
 14. De gevoeligheid van de mens is bepalend voor de mate waarin impulsen in de hersenen worden geselecteerd en verwerkt.
 15. Denken is een woordloze uitingsvorm, waarbij waarnemingen tot één punt gebracht worden en worden waargenomen.
 16. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de interacties tussen de materiële en immateriële energie en wat voor invloed die hebben op ons functioneren.
 17. De mens gaat ervan uit dat de materie er is om hem van dienst te zijn. Dat is niet zo. De mens staat ten dienste van de zonnevonk.
 18. Denken en gedachten zijn niet hetzelfde. Vanuit het denkpunt ontstaat de persoonlijkheid. Vanuit de persoonlijkheid worden de gedachten geformuleerd. Een gedachtenvorm kan taal zijn, die al dan niet wordt uitgesproken.
 19. Woorden zijn altijd gedachten. Gedachten zijn niet altijd woorden.
 20. De wijze waarop wordt gedacht, is een spiegel van het verstand, niet omgekeerd.
 21. Het verstand omvat de intelligentie, maar de intelligentie omvat niet het verstand.
 22. Intelligentie is het totale resultaat van de hersenfuncties.
 23. Verstand is de intelligentie, sociale context, conditioneringen, enz.
 24. Genotsmiddelen tasten de energetische activiteiten in de hersenen aan.
 25. Televisie, films, computers en computerspelletjes zijn sterk materieel gericht en hebben een volledig verdovend effect op de ontwikkeling van de intuïtie en dus op de ontwikkeling van het contact met de zonnevonk.
 26. Geweld doet ons auraveld en onze chakra's krimpen. De chakra's sluiten zich. Daarmee is het contact met onze zonnevonk geblokkeerd. 

Samenvatting van Hoofdstuk 3 en 4

De hoofdstukken 3 en 4 gaan nader in op onze gedachten. De belangrijkste reden om hieraan veel aandacht te besteden is, dat onze gedachten invloed hebben op onze materialisaties van gebeurtenissen en situaties die wij in ons dagelijks leven meemaken. De belangrijkste bron van materialisaties is onze ziel ofwel onze zonnevonk. Het probleem is dat onze gedachten de mogelijkheid hebben de materialisaties van de zonnevonk te vertragen of zelfs te blokkeren. Bovendien zorgen herhalende gedachten voor materiële energetische blokkades in ons lichaam waardoor we ziek kunnen worden. Gedachten zijn niet iets vrijblijvends in ons leven, maar zijn juist één van de meest verstorende factoren die er zijn. Door blokkades zijn we niet vrij van pijn. De eerste stap om ons vrij te maken van deze blokkades is ons bewust te worden dat gedachten materiële energiestromen zijn die zich niet beperken tot ons lichaam. Vervolgens zullen we ons moeten gaan realiseren welke gedachten we zoal door de dag heen hebben en wat gedachten met ons kunnen doen. Uitgebreid worden verschillende methoden om onze gedachten stil te zetten besproken. Als we in staat zijn onze gedachten stil te zetten komt er niet alleen rust in ons lichaam en ontspanning, maar kan onze zonnevonk ook ongehinderd die gebeurtenissen materialiseren die nodig zijn om in deze incarnatie maximaal te groeien.

Samenvatting van Hoofdstuk 3

 1. Mensen en dieren hebben een denkpunt en gedachten. Planten hebben een denklijn.
 2. Denken is een woordloze uitingsvorm waarin waarnemingen tot een punt worden samengebracht en worden waargenomen.
 3. Een zintuiglijke waarneming beoordelen is een gedachte.
 4. Gedachtevormen zijn taal, beelden, muziek, wiskunde, ruiken, proeven en voelen.
 5. Communicatievormen zijn spreken, gebaren maken, muziek spelen, zingen en dansen.
 6. Een waarachtige spontane actie vanuit het ZIJN bestaat niet. Alles is een reactie op een reactie.
 7. Het denkpunt selecteert de zintuiglijke waarneming.
 8. De persoonlijkheid selecteert de gedachten.
 9. Dromen zijn opgeslagen gedachten en ervaringen die niet zijn waargenomen met het dagelijks bewustzijn van de mens, maar toch zijn opgenomen in zijn systeem.
 10. Het is zeer belangrijk een droom te voelen, net zolang tot we ons los en bevrijd voelen.
 11. (Wekker)radio's en dergelijke belemmeren het voelen van elk gevoel.
 12. Visualiseren kan een beeldende gedachte zijn vanuit een contact met de essentie.
 13. Telepathie is communiceren met een ander mens door middel van overdracht van immateriële impulsen. Het is communicatie via zonnevonken.
 14. Beheersing is vrijheid en is geen dwang. Controle is wel dwang, omdat de mens dan iets onderdrukt.
 15. Bewerkte voeding is dode energie. Dode energie voedt het lichaam mechanisch, maar voedt het lichaam niet energetisch.
 16. Gedachten, die we via taal uitspreken, beïnvloedt ons eigen paradigma niet. Taal die anderen uitspreken en ons bereikt via onze zintuigen, beïnvloedt ons paradigma wel.
 17. Het hangt van ons paradigma af op welke wijze we op een gebeurtenis reageren.
 18. Genotsmiddelen, dwangmatige handelingen en gedachten zijn een materiële verslaving.
 19. De weg van de zonnevonk is onder andere om zich te bevrijden van materiële verslavingen door bewustzijn te ontwikkelen.
 20. Vrijheid bestaat niet, noch in de materie, noch in de immaterie, omdat vrijheid ongebondenheid betekent en ongebondenheid bestaat niet.
 21. Er zijn helpende en niet-helpende gedachten.
 22. Het is beter om niet te leven vanuit de gedachten, maar om te leren in bewuste overgave te zijn naar Dat wat IS.
 23. Het is nodig om een strenge discipline te hebben in onze gedachten.
 24. Gedachte-energie wordt veel meer overgedragen door de immateriële energie van de aura dan via woorden. We stralen letterlijk onze gedachten uit.
 25. Emotie is een sterke en krachtige materiële energie met een sterk stuwende werking.
 26. Negatieve gedachten worden voortgestuwd door de emotie en zijn daarom zo alles beheersend.
 27. Gelijke energieën trekken elkaar aan, ongelijke stoten elkaar af. Zo is het ook met gedachte-energieën.
 28. Negatieve en positieve gedachte-energieën zullen zich verzamelen en zich ergens ontladen.
 29. Gedachten zijn niet vrij; eens gedacht blijft gedacht, eens gezegd blijft gezegd.
 30. Positieve energie is sterker dan negatieve energie.
 31. Herhalende gedachten zijn een bron van chaos en conflicten.
 32. De intentie is de stuwende kracht achter een gedachte.
 33. Gedachten belemmeren het materialiseren van verlangens.
 34. Gedachten zijn altijd een bron van angst.
 35. Als een mens in contact staat met zijn zonnevonk, heeft hij geen angst.
 36. Het is essentieel om het gebruik van woorden zo zuiver mogelijk te houden.

Samenvatting van Hoofdstuk 4

 1. Als we niet bewust zijn van wie we zijn en wat we doen, zullen ervaringen zich gaan herhalen.
 2. Het denken stilzetten is het niet activeren van de actieve impulsen vanuit de zintuigen en hersenen.
 3. Door het denken stil te zetten, brengen we het denkpunt tot een ZIJNSstaat van eenpuntigheid.
 4. Door het denken stil te zetten, zetten we ook het karakter, de persoonlijkheid en gedachten stil.
 5. De ZIJNSstaat van eenpuntigheid is het voorstadium van de verlichtingsstaat.
 6. De verlichtingsstaat kan alleen in korte momenten plaatsvinden.
 7. Het in de waarnemer zijn vindt plaats buiten ons hersensysteem, onze gedachten vinden plaats binnen ons hersensysteem.
 8. Als we onze gedachten geheel stilleggen, zijn we in een ZIJNSstaat van eenpuntigheid.
 9. Eenpuntigheid van het denken is een andere ZIJNSstaat dan de eenpuntigheid van de gedachten.
 10. Het universum heeft een pulserende beweging en alles wat er is heeft die pulserende beweging.
 11. Helderziendheid bestaat niet, intuïtieve waarneming wel.
 12. Het denkpunt stilzetten schakelt elke vorm van ego en persoonlijkheid uit.
 13. Bij het stilzetten van de gedachten blijven persoonlijkheid en ego nog in minimale vorm aanwezig.
 14. Het denkpunt stilzetten is een meditatieve ZIJNSstaat waarin alle handelingen stilgezet zijn.
 15. Allerlei dagelijkse handelingen, zoals lopen of de was doen, zijn tijdens het stilzetten van de gedachten mogelijk.
 16. Tijd is een materieel begrip dat is ontstaan vanuit menselijk functioneren en is afgestemd op de wisselingen in ZIJNSstaat van de natuur.
 17. Toeval bestaat niet.
 18. De materie mens leeft vooral in zijn herinneringen aan het verleden en zijn verwachtingen voor de toekomst.
 19. Gedachten loslaten betekent het verleden en de toekomst loslaten.
 20. Rust is essentieel voor alles wat er is.
 21. Het gaat om de ontwikkeling van het gevoel en het verstand. Het één kan niet zonder het ander.
 22. Onze gedachten zijn een afspiegeling van de door ons waargenomen en benoemde werkelijkheid.
 23. Onze gedachten beperken ons in dat wat wij zien.
 24. Woorden zijn energieën met elk een eigen uitstraling en energetische lading.
 25. Alles heeft zijn beperkingen. Zelfs God heeft beperkingen, want beperkingen zorgen ervoor dat er een samenhang blijft binnen het universele geheel.
 26. Geestkracht wil zeggen: de kracht van de geest om zich niet te laten meeslepen in de materie, maar om bij zijn ZIJNSstaat, de essentie te blijven.
 27. Inzicht komt vanuit de essentie en kan door plotselinge ingevingen ontvangen worden als er in de mens stiltemomenten zijn.
 28. Stiltemomenten ontstaan als de gedachtestroom tot rust is gebracht.
 29. Onthechting aan alles wat er in de materie is, geeft een gevoel van bevrijding en blijheid.
 30. Gedachten die oordelen en interpreteren, blokkeren de contacten met de zonnevonk en dus ook die met de stilte in onszelf.
 31. Willen en moeten zijn menselijke bedenksels die voortkomen vanuit de gedachten van de persoonlijkheid.
 32. Actieve mensen zijn passiever en slaperiger dan we denken.
 33. De wereld van de gedachten is een wereld van slapende activiteit, de wereld van het ZIJN is die van een wakkere passiviteit.
 34. Overactiviteit van de hersendelen leidt tot gedachtenpatronen die een afnemende beheersbaarheid van emotioneel gestuurd gedrag bewerkstelligen.

 Samenvatting van Hoodstuk 5

In hoofdstuk 5 onderzoeken we de betekenis van onze gevoelens. Welke cruciale rol spelen onze gevoelens bij het waarnemen? Wat gebeurt er als we niet in staat zijn in dit leven een emotionele blokkade op te lossen? Wat is de betekenis van de waarnemer in ons om gevoelens werkelijk te voelen? Wanneer is een gevoel gevoeld en wanneer is een ervaring ervaren? Een heel belangrijk aspect in ons leven zijn onze ervaringsherhalingen en de dagelijkse spiegels die wij tegenkomen. Een ervaringsherhaling heeft als doel een bepaalde energetische blokkade bij de betreffende mens op te lossen. Geblokkeerde energieën noodzaken de zonnevonk om ervaringsherhalingen en spiegels op te zoeken. Uitgebreid onderzoeken Helena en Hans de aspecten chaos en lawaai op hun effecten en betekenissen. Chaos in het innerlijk van de mens is een onbalans. Innerlijke chaos is leegte, innerlijke stilte is een volte. Lawaai is geluid dat verstorend inwerkt op de balans van het materiële en immateriële energiesysteem van de mens.

 1. Vanuit ons gevoel kunnen we meer waarnemen dan vanuit onze gedachten.
 2. Er zijn immateriële en materiële gevoelens.
 3. Materiële gevoelens ontstaan door materiële energie-impulsen. De reacties die daardoor ontstaan, noemen we emoties.
 4. Materiële gevoelens zijn een passiviteit, emoties zijn een activiteit.
 5. We zijn niet onze emoties; emoties zijn in ons lichaam.
 6. Emoties komen vaak voort uit een gekrenkte of bejubelde persoonlijkheid.
 7. We kunnen niet tegelijkertijd gedachten hebben en essentieel voelen.
 8. Tijdens de kortstondige intervallen in de gedachtestroom kunnen de immateriële energie impulsen waargenomen worden.
 9. Als een emotionele blokkade in een mensenleven niet opgelost wordt, wordt deze meegenomen naar een volgend leven. Deze energie gaat ook over op de kinderen.
 10. Zonnevonken kunnen nooit van tevoren inschatten hoe ze zich als mens binnen de materie zullen bewegen.
 11. Energetische blokkades zijn rechtstreeks via het oudste kind overerfelijk.
 12. Overgave betekent zijn in het ZIJN. Het betekent leven in het NU, zonder oordelen of wat dan ook.
 13. Overgave naar dat wat er IS, kan alleen zuiver zijn als het vanuit het ZIJN gebeurt en niet vanuit de persoonlijkheid.
 14. Overgave is een vorm van bewustzijn en geen slachtofferschap.
 15. Een nieuwe situatie kan alleen ontstaan als de oude situatie verwerkt en losgelaten is.
 16. Grenzen stellen vanuit de persoonlijkheid geeft altijd conflicten.
 17. Een herinnering is een instrument dat tot een gevoel aanzet.
 18. Emotionele materiële energie is chaotisch en dient daardoor uw materiële en immateriële welbevinden niet.
 19. Bij overvoelen zwelgt de persoon in zijn lijden en brengt hij schade toe aan zijn energiesysteem.
 20. Voelen vanuit zelfmedelijden ontstaat vanuit verzet en niet vanuit overgave.
 21. Het is belangrijk dat we bij het voelen van een gevoel alleen zijn en niet afgeleid worden door praten of omarmingen en dergelijke.
 22. De waarnemer is heel essentieel om dingen goed te voelen.
 23. Gevoelens uiten is schadelijk als we deze gevoelens als ongecontroleerde emoties uitbraken.
 24. Het in diepe stilte ervaren van gevoelens maakt de beleving ervan intenser.
 25. Gevoelens uiten is nooit nodig.
 26. Troosten leidt er meestal toe dat de ander geen ruimte krijgt om zijn gevoel werkelijk te voelen.
 27. Gevoelens analyseren heeft alleen zin als dit bewust gebeurt.
 28. Voor het verwerken van emotionele blokkades is analyse volstrekt overbodig.
 29. Voelen voedt de zonnevonk, gedachten belemmeren de zonnevonk.
 30. Voelen is een aanvaarding vanuit overgave en dat is een rusten in het ZIJN.
 31. Weerstand is een gevoel niet kunnen of willen toelaten.
 32. Prettige gevoelens verdwijnen sneller dan onprettige gevoelens.
 33. Een gevoel dat we accepteren verdwijnt, een gevoel dat we niet accepteren wordt sterker.
 34. Een ervaring is ervaren als de energie van de ervaring volledig is opgenomen en verwerkt in het energiesysteem van de zonnevonk.
 35. Onbewuste ervaringen ervaren we alleen volledig via pijn en verdriet.
 36. De impulsen van de ervaringsenergie verhogen de frequentie van de zonnevonkenergie.
 37. Een ervaringsherhaling heeft als doel een bepaalde energetische blokkade bij de betreffende mens op te lossen.
 38. Geblokkeerde energieën noodzaken de zonnevonk om ervaringherhalingen en spiegels op te zoeken.
 39. Een confrontatie is een gebeurtenis die ontstaat vanuit een onbewuste reactie van die mens op datgene wat er naar hem toekomt.
 40. Wilsenergie blokkeert de toegang tot het bewustzijn.
 41. Leren is het bewust met overgave ondergaan van Dat wat IS.
 42. Een ervarinig spiegelt altijd een ZIJNSsituatie van de zonnevonk op dat moment.
 43. Ervaringen spiegelen hoe andere ervaringen zijn ervaren en of deze al dan niet zijn verwerkt.
 44. De wereld van de verschijnselen om ons heen is een reflectie van onze innerlijke wereld. Hierdoor ontstaat een spiegeleffect.
 45. Spiegels zijn een belangrijk hulpmiddel in de herkenning van waar we staan in onze ontwikkeling als mens en als zonnevonk.
 46. Spiegels zijn er om een gevoel op te roepen dat dan gevoeld dient te worden.
 47. Mensen trekken die mensen aan die hen spiegelen.
 48. Ergernis ontstaat als we via een ander ons eigen onbewuste gedrag zien. Ergernis is altijd iets van onszelf.
 49. Oordelen is een vorm van ontkennen van zichzelf. Een mens oordeelt altijd vanuit de herkenning.
 50. Inzichten verwerven zonder wijsheid leidt tot volledig onbewustzijn. Inzichten gebaseerd op wijsheid leiden tot de kern van bewustzijn.
 51. Wijsheid is dat wat de zonnevonk ingeeft.
 52. Inzicht zonder fundament van wijsheid voedt alleen het ego.
 53. Chaos in het innerlijk van de mens is een onbalans.
 54. Innerlijke chaos is een leegte, innerlijke stilte is een volte.
 55. Een gelijksoortige spiegel is een moeilijker spiegel dan een tegengestelde spiegel.
 56. Lawaai is geluid dat verstorend inwerkt op de balans van het materiële en immateriële energiesysteem van de mens.
 57. Zware drums zijn voor geen enkel mens goed. Ze werken verdovend op de gevoelsbeleving.
 58. Het ZIJN is stilte en binnen het ZIJN is stilte dat wat er IS.
 59. Lawaai is chaos.

 Samenvatting van Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 komt de intuïtie aan de orde. Het gevaar is groot dat de materie beslag legt op het verstand en dat de mens alleen met zijn intellect functioneert. Daardoor vertoeven de meeste mensen in een uitsluitend materialistische wereld en hebben ze geen idee van de immateriële wereld. Voor een goed evenwicht is het contact met de immateriële energie van essentieel belang. Via de intuïtie kan de mens contact leggen met zijn essentie, maar dit kan alleen als hij zijn gedachten reguleert. Staan onze gedachten stil, dan zijn we stil in onszelf en zijn de reacties vanuit het denken geminimaliseerd en hebben we een intensief contact met onze essentie. Door dit samenspel tussen essentie en denken ontstaat er een evenwicht, een evenwicht vanuit een geheel nieuw bewustzijn."

 1. Intuïtie is het in contact zijn met onze zonnevonk.
 2. Intuïtie is immateriële energie die een contact aangaat met de materiële geest.
 3. Intuïtie is een soort telefoonlijntje dat boodschappen vanuit de zonnevonk aan ons doorgeeft.
 4. Intuïtief voelen is voelen vanuit de zonnevonk met loslating van de gedachten.
 5. Intuïtie is het weten of onze keuze voor iets juist of onjuist is.
 6. Een voorgevoel is het weten binnen een bepaalde gebeurtenis of situatie.
 7. Voorgevoelens worden vaak belemmerd door wensgedachten.
 8. Intuïtie is de verbindingsweg tussen ziel en geest.
 9. Instinct is de verbindingsweg tussen lichaam en geest.
 10. We onderscheiden het instinctief voelen, het fysiek voelen, het emotioneel voelen en het intuïtief voelen. 

Het boek 'Ziel en Geest' is geen praktijkboek, geen werkboek, geen ervaringenboek en geen theorieboek. Het is een studieboek met als doel het verwerven van nieuwe inzichten, waardoor ons beeld van de door ons ervaren wereld verandert. Als dit verandert dan veranderen onze gedachten en als onze gedachten veranderen, veranderen onze handelingen. Door het veranderen van onze handelingen veranderen weer onze ervaringen. Dat is wat we met dit boek beogen. Op welke wijze onze ervaringen veranderen is per persoon verschillend. Daar kan men geen algemeenheden voor formuleren.

'Ziel en Geest' is niet bedoeld om je van het pad af te laten gaan waarop je staat, of om een nieuwe weg te zoeken dan die je al gaat. Gebruik dit boek om inzicht te krijgen in het pad dat je al bewandelt. Laat aan het leven over wat de volgende bocht zal zijn in de weg die je gaat en verwerf daarover inzicht, zodat je vanuit  overgave en in wijsheid de volgende bocht met vertrouwen kunt nemen en aanvaarden zoals die is.