Recensies Ziel en Geest, deel 1 uit de serie De Weg van de Zonnevonk

 

Recensies:

Recensie over Ziel en Geest in: www.gesprekmetgod.nl  december 2008
Geschreven door Pyts Boschma 

"Introductie
Inzicht in de kern van ons bestaan. In onze samenleving bestaat over de begrippen ‘ziel’ en ‘geest’ onduidelijkheid. De auteurs onderzoeken deze begrippen om te achterhalen wie wij in werkelijkheid zijn. Diepgaand worden de drijfveren besproken die ieder mens op zijn of haar essentiele weg voortstuwen. Verder komt het samenspel tussen de verschillende energetische krachten aan de orde, zowel materiële als immateriële.
Het kernpunt van ons menselijk leven wordt gevormd door het voelen. Vragen zoals “Wat is voelen en wanneer is een gevoel gevoeld” blijken de essentie te raken van wat wij leven noemen. Het gaat daarbij om het leren voelen van het diepste Zijn. Dit studieboek is een wegwijzer tot bewustzijn zonder enige vorm van dogma. Ze brengen dit als volgt onder woorden: “Inzichten in Dat Wat Is, is essentieel voor de ervaring en de groei van de mens. Een vraag leidt tot bewustwording en het antwoord tot inzicht”. Tot zover de intro van het boek.

Veel tijd en energie
In het begin van het boek wordt vermeld door de auteurs, dat zij tien jaar aan het boek gewerkt hebben, voordat het geschikt was voor uitgave. Deze lange voorbereidingstijd is merkbaar bij het lezen van dit boek. Het is zeer goed geschreven en het is ook met recht als een studieboek aan te merken, omdat het enorm veel informatie bevat die overdacht moet worden. De onderwerpen worden zeer diepgaand en vaak minutieus besproken.

Onderwerpen
Het voert te ver om in detail weer te geven waar de verschillende onderwerpen over handelen, maar enkele zijn beslist noemenswaard. De relatie tussen geest en hersenen en het daaruit voortvloeiende denken is boeiend weergegeven. Vooral het onderscheid tussen het denken en de gedachten en de manier om het denkpunt en de gedachten stil te zetten is duidelijk beschreven. Om te kunnen voelen moeten gedachten en het denken stilgezet worden. Bij het onderwerp voelen komen ervaringsherhalingen en spiegels aan de orde, bijzonder leerzaam om te lezen.

Handig en compleet
Aan het eind van elk behandeld onderwerp wordt door de auteurs een samenvatting gegeven in de vorm van korte kernzinnen, die gebruikt kunnen worden als een naslagwerk. Het boek wordt niet voor niets een studieboek genoemd. Verder bevat het boek enkele mooie (groeps-) meditaties, een oefeningenindex en een vragenindex per onderwerp. Hieraan kun je eveneens de zeer lange voorbereidingstijd herkennen die de auteurs nodig hebben gehad voor het boek.

Impressie
Een goed geschreven, goed doordacht, compleet en handig studieboek voor de lezer die precies wil weten wat de ziel, de geest, het denken en de gedachten, het voelen en de intuïtie precies zijn. Het is een boek dat uitnodigt tot studie, reflectie en bewustwording. Een prachtig boek voor iedereen die op weg is naar huis."

 Recensie in Tijdschrift voor Coaching november/december 2008

Op de website van het Tijdschrift voor Coaching,
www.tvc.nl is een recensie opgenomen van het boek
Ziel en Geest. Deze recensie luidt als volgt:

"Het geschrift lijkt wel nucleaire wetenschap: doordringen tot de kern van het menselijk bestaan en de kern, niet van het atoom. Alle materie bestaat uit atomen, maar dat is geen leven. De menselijke essentie, leven, is de immateriële essentie. Die menselijke kern is een kristallisatiepunt en groeit met verdere inzichten.
Dit studieboek stuurt via vragen en antwoorden de lezer door een ongeëvenaarde ziel en
geestbeleving. Denken, voelen, channeling, chakra's, intuïtie, materieel en immaterieel
bestaan. De sturing is niet dominant via dogma's. 
"Een vraag leidt tot bewustwording en het antwoord tot inzicht." 
Het boek meermalen wegleggen is essentieel om de essentie door te laten dringen. Het is daarom ook
een studieboek en geen leesboek. Basisbegrippen met name 'ziel' en 'geest' worden scherp gedefinieerd. Die scherpe duiding voorkomt begripsverwarring. De definities vormen bouwstenen tot verdere kennis en inzicht. Veel onderdelen van de geest passeren de revue: intelligentie, karakter, persoonlijkheid en onze gedachten. Vervolgens komt het verschil tussen materiële en immateriële energie ter sprake. Het verschil is de basis van wat we leven noemen.
Essentiële en herkenbare begrippen vormen een keten die bij gedragstrainingen worden gebruikt.
De 5 G's in geschakelde volgorde: gebeurtenis-gevoelens-gedachten-gedrag-gevolg.

Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op onze gedachten. Die gedachten kunnen de zonnevonk vertragen en zelfs blokkeren. Bij herhaald blokkerende patronen worden we ziek. Maar er is een medicijn: het stilzetten vanonze gedachten. Hierdoor komt er rust, ontspanning en kan onze zonnevonk groeien. De cruciale rol die gevoelens spelen bij waarneming wordt in hoofdstuk 5 toegelicht. Voor blokkerende energieën heeft de essentie een bewustwordingsmedicijn: ervaringsherhaling en spiegeling."
(Karel Verkerk - bedrijfsjournalist)

Recentie, Bol.com, P.O. Kampschuur

De auteurs zijn gevormd als deskundige op het gebied van kunstgeschiedenis en archeologie resp. als politocoloog en hebben innerlijke verwantschap met het soefisme. Dit boek is het eerste deel van een serie die is aangekondigd als 'De weg van de zonnevonk' (dit laatste woord geldt in de visie van de schrijvers als equivalent van de ziel). Het boek is, in termen van de auteurs geen praktijkboek, geen werkboek en geen ervaringenboek maar een studieboek met als doel het verwerven van nieuwe inzichten, waardoor ons beeld van de door ons ervaren wereld verandert - en daardoor onze handelingen. Op basis van literatuuronderzoek werden de vragen gesteld. Vragen en antwoorden betreffen onderwerpen als de ziel, de geest, het denken, het voelen, de intuitie. Met verantwoording van hun werkwijze, enkele meditatieve oefeningen, noten, bibliografie en vragenindex.