STATUTEN STICHTING DE ZONNEVONK

 

STATUTEN

De stichting is per notariële akte opgericht op 27 december 2012 te Lelystad.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
onder nummer 56 78 27 56 op 28 december 2012.

Artikel 1 – Naam en Vestigingsplaats

1. De stichting draagt de naam: Stichting de Zonnevonk.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Lelystad
 

Artikel 2 – Doel 

De stichting heeft ten doel om nieuwe psychologisch inzichten met elkaar te verbinden en het geheel in een bredere context te plaatsen. Tevens om de bestaande begrippen op dit gebied opnieuw te herformuleren, waardoor ze onderling meer samenhang en verbinding krijgen. Om dit te realiseren wordt een bepaalde methode gehanteerd. De resultaten worden gepubliceerd door het uitgeven van boeken en daarnaast worden over het verkregen materiaal cursussen gegeven. 

 

Bestuur:

Benoemd zijn:

1. drs. H. Komen, voorzitter en penningmeester.
2. W. van Wijk, secretaris.
3. C. Kerssemakers