Beknopte inhoud van het boek 'Ziel en Geest, deel 1

 

 

 boek1voorkant.jpg

Inhoud deel 1: Ziel en geest

Inleiding: Het paradigma

1 De vraagstelling
2.Opbouw van het boek
3 Ruimte en tijd
4 Het paradigma
5 Wat is een paradigma
6 Paradigmaverschuiving
7 Collectieve paradigma's
8 Onze zintuigen
9 Weerstanden
10 Paradigma en denkraam
11 Interpretatie paradigma
12 Het paradigma
14 Samenvatting

Hoofdstuk 1: De ziel

1.1 Wat is de ziel?
1.2 De zonnevonk
1.3 De chakra's
1.4 Het auraveld
1.5 Verbinding van zielen
1.6 Samenvatting    

Hoofdstuk 2: De geest

2.1 Wat is de geest
2.2 Materiële en immateriële
      geest
2.3 De geest en de hersenen
2.4 Het denken
2.5 Het denkpunt
2.6 Denken, karakter en
      persoonlijkheid
2.7 Intelligentie en verstand
2.8 Samenvatting

Hoofdstuk 3: Denken en gedachten

3.1 Het denken
3.2 De gedachten
3.3 Samenvatting

Hoofdstuk 4:
De gedachten stilzetten

4.1 Het denkpunt
4.2 De gedachten stilzetten
4.3 De stilte in het ZIJN
4.4 Samenvatting

Hoofdstuk 5: Het voelen


5.1 Materiële en immateriële
      Gevoelens
5.2 Het gevoel voelen
5.3 Ervaringsherhalingen
      en spiegels
5.4 Chaos
5.5 Geluid en lawaai
5.6 genotsmiddelen
5.5 Samenvatting

Hoofdstuk 6: Intuïtie

6.1 Wat is intuïtie
6.2 Tot slot
6.3 Samenvatting

 

Verantwoording 

1 De ruis
2 De gevolgde methode
3 Paradigma invloeden
4 De voorwaarden 


Korte samenvatting van het boek 'Ziel en Geest'

In het boek 'Ziel en Geest' gaan we nader in op het onderscheid tussen de basisbegrippen 'ziel' en 'geest'. We gaan op zoek naar een centraal energetisch mechanisme of proces dat de sturende kracht is achter dat wat wij leven noemen. Met andere woorden: wat is de bezieling die iets tot leven maakt? Wat is het verschil tussen leven en niet-leven? We kunnen niet stellen dat dit het verschil is tussen bewegen en niet bewegen. Alle materie bestaat uit atomen die bewegen. Maar dat is nog geen leven. Leven is meer dan bewegen alleen. Als we een levend lichaam vergelijken met een lichaam direct na het sterven dan is er vrijwel geen verschil. De vorm is hetzelfde, de hoeveelheid materie is hetzelfde, evenals het gewicht en de chemische samenstelling. Het enige verschil is dat het dode lichaam anders aanvoelt dan het levende lichaam en dat de bewegende kracht uit het lichaam verdwenen is.

Samenvatting van Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1 gaan we nader in op het begrip ziel en wat godsdienstige stromingen ons vanuit hun paradigma leren, namelijk dat bij het overlijden iets uit ons is verdwenen. Dat iets noemen ze dan de ziel. De ziel is volgens deze stromingen het niet-materiële dat ons lichaam verlaat, omdat de hoeveelheid materie van ons lichaam direct na de dood gelijk blijft. Alle godsdienstige en spirituele stromingen spreken over de ziel als essentieel onderdeel van wie we zijn. Bestaat de ziel wel en wat is de ziel dan? Is dat onze essentie en wat is dat, onze essentie? Zij zien de ziel als dat deel van ons dat ons verlaat als we sterven, als dat deel in ons dat blijft bestaan na onze dood. Is de ziel onze individualiteit, onze unieke identiteit, dat wat we in wezen zijn? In het algemeen is het in deze paradigma's bijzonder onduidelijk wat de ziel eigenlijk is. Wij noemen de ziel ook wel essentie of levensenergie. Voor mensen gebruiken we de term zonnevonk. 

Samenvatting van Hoofdstuk 2

In hoofdstuk 2 onderzoeken we wat de geest in de mens is. Onder geest worden onze hersenprocessen verstaan. Wat is de reden om het onderscheid te willen weten tussen ziel en geest? De de verbinding tussen de ziel en de geest is de intuïtie en het is belangrijk om onze intuïtie te stimuleren. We kunnen onze intuïtie niet stimuleren als we het onderscheid tussen ziel en geest niet helder hebben. Wat is echter de reden dat we onze intuïtie zouden moeten stimuleren? De reden is dat we op deze wijze contact kunnen maken met onze ziel/essentie ofwel zonnevonk. Daardoor kunnen we ontdekken op welke wijze onze ziel maximaal kan groeien. We leggen uitvoerig uit wat het groeien van onze ziel ofwel zonnevonk inhoudt en we maken helder waarom het nodig is dat onze zonnevonk groeit tijdens onze aardse  bestaan. Het gaat in ons leven uitsluitend om de groei van de zonnevonk. En dat groeien betekent het toenemen van de trillingsfrequentie van de energie van de zonnevonk. Als de zonnevonk voldoende is gegroeid hoeft deze niet meer te incarneren in de materie. Uit de vragen die we stellen komen de vele aspecten van de geest aan de orde, zoals intelligentie, karakter, persoonlijkheid en onze gedachten. Ook het onderscheid tussen materiële en immateriële energie, dat de basis is van dat wat wij leven noemen, komt uitgebreid aan de orde. 

Samenvatting van Hoofdstuk 3 en 4

De hoofdstukken 3 en 4 gaan nader in op onze gedachten. De belangrijkste reden om hieraan veel aandacht te besteden is, dat onze gedachten invloed hebben op onze materialisaties van gebeurtenissen en situaties die wij in ons dagelijks leven meemaken. De belangrijkste bron van materialisaties is onze ziel ofwel onze zonnevonk. Het probleem is dat onze gedachten de mogelijkheid hebben de materialisaties van de zonnevonk te vertragen of zelfs te blokkeren. Bovendien zorgen herhalende gedachten voor materiële energetische blokkades in ons lichaam waardoor we ziek kunnen worden. Gedachten zijn niet iets vrijblijvends in ons leven, maar zijn juist één van de meest verstorende factoren die er zijn. Door blokkades zijn we niet vrij van pijn. De eerste stap om ons vrij te maken van deze blokkades is ons bewust te worden dat gedachten materiële energiestromen zijn die zich niet beperken tot ons lichaam. Vervolgens zullen we ons moeten gaan realiseren welke gedachten we zoal door de dag heen hebben en wat gedachten met ons kunnen doen. Uitgebreid worden verschillende methoden om onze gedachten stil te zetten besproken. Als we in staat zijn onze gedachten stil te zetten komt er niet alleen rust in ons lichaam en ontspanning, maar kan onze zonnevonk ook ongehinderd die gebeurtenissen materialiseren die nodig zijn om in deze incarnatie maximaal te groeien.

Samenvatting van Hoodstuk 5

In hoofdstuk 5 onderzoeken we de betekenis van onze gevoelens. Welke cruciale rol spelen onze gevoelens bij het waarnemen? Wat gebeurt er als we niet in staat zijn in dit leven een emotionele blokkade op te lossen? Wat is de betekenis van de waarnemer in ons om gevoelens werkelijk te voelen? Wanneer is een gevoel gevoeld en wanneer is een ervaring ervaren? Een heel belangrijk aspect in ons leven zijn onze ervaringsherhalingen en de dagelijkse spiegels die wij tegenkomen. Een ervaringsherhaling heeft als doel een bepaalde energetische blokkade bij de betreffende mens op te lossen. Geblokkeerde energieën noodzaken de zonnevonk om ervaringsherhalingen en spiegels op te zoeken. Uitgebreid onderzoeken Helena en Hans de aspecten chaos en lawaai op hun effecten en betekenissen. Chaos in het innerlijk van de mens is een onbalans. Innerlijke chaos is leegte, innerlijke stilte is een volte. Lawaai is geluid dat verstorend inwerkt op de balans van het materiële en immateriële energiesysteem van de mens.

Samenvatting van Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 komt de intuïtie aan de orde. Het gevaar is groot dat de materie beslag legt op het verstand en dat de mens alleen met zijn intellect functioneert. Daardoor vertoeven de meeste mensen in een uitsluitend materialistische wereld en hebben ze geen idee van de immateriële wereld. Voor een goed evenwicht is het contact met de immateriële energie van essentieel belang. Via de intuïtie kan de mens contact leggen met zijn essentie, maar dit kan alleen als hij zijn gedachten reguleert. Staan onze gedachten stil, dan zijn we stil in onszelf en zijn de reacties vanuit het denken geminimaliseerd en hebben we een intensief contact met onze essentie. Door dit samenspel tussen essentie en denken ontstaat er een evenwicht, een evenwicht vanuit een geheel nieuw bewustzijn."

Tot slot

Het boek 'Ziel en Geest' is geen praktijkboek, geen werkboek, geen ervaringenboek en geen theorieboek. Het is een studieboek met als doel het verwerven van nieuwe inzichten, waardoor ons beeld van de door ons ervaren wereld verandert. Als dit verandert dan veranderen onze gedachten en als onze gedachten veranderen, veranderen onze handelingen. Door het veranderen van onze handelingen veranderen weer onze ervaringen. Dat is wat we met dit boek beogen. Op welke wijze onze ervaringen veranderen is per persoon verschillend. Daar kan men geen algemeenheden voor formuleren.

'Ziel en Geest' is niet bedoeld om je van het pad af te laten gaan waarop je staat, of om een nieuwe weg te zoeken dan die je al gaat. Gebruik dit boek om inzicht te krijgen in het pad dat je al bewandelt. Laat aan het leven over wat de volgende bocht zal zijn in de weg die je gaat en verwerf daarover inzicht, zodat je vanuit  overgave en in wijsheid de volgende bocht met vertrouwen kunt nemen en aanvaarden zoals die is.